Sistemul de control intern/managerial
Despre SCIM
Noțiuni elementare
 
Conceptul de control intern/managerial: Legislaţia comunitară în domeniul controlului intern este alcătuită, în mare parte, din principii generale de bună practică, acceptate pe plan internaţional şi în U.E. Controlului intern i se asociază o accepţie mai largă, acesta fiind privit ca o funcţie managerială şi nu ca o operaţiune de verificare.
 
Instrumentarul SCIM: Sistemul (SCIM) oricărei entităţi publice operează cu o diversitate de procedee, mijloace, acţiuni, dispoziţii, care privesc toate aspectele legate de activităţile entităţii, fiind stabilite şi implementate de conducerea entităţii pentru a-i permite deţinerea unui bun control asupra funcţionării entităţii în ansamblul ei, precum şi a fiecărei activităţi în parte. Instrumentarul poate fi clasificat în şase grupe mari: obiective; mijloace; sistem informaţional; organizare; proceduri; control.


 

Necesitatea şi obligativitatea organizării controlului intern în entităţile publice sunt reglementate prin OG nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

COMISIA EUROPEANĂ

Controlul intern reprezintă ansamblul politicilor şi procedurilor concepute şi implementate de către managementul şi personalul entităţii publice, în vederea furnizării unei asigurări rezonabile pentru:

– atingerea obiectivelor entității publice într-un mod economic, eficient și eficace;
– respectarea regulilor externe și a politicilor și regulilor managementului;
– protejarea bunurilor și a informațiilor;
– prevenirea și depistarea fraudelor și greșelilor;
– calitatea documentelor de contabilitate și producerea în timp util de informaţii de încredere, referitoare la segmentul financiar şi de management.

OSGG nr. 400/2015

Controlul intern/managerial reprezintă ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entităţii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordanţă cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor publice în mod economic, eficient şi eficace; acesta include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele şi procedurile.

CERINŢE PENTRU PROIECTAREA ŞI IMPLENTAREA UNUI SISTEM DE CONTROL INTERN VIABIL

– să fie adaptat dimensiunii, complexităţii şi mediului specific entităţii;
– să vizeze toate nivelurile de conducere şi toate activităţile/operaţiunile;
– să fie construit cu acelaşi “instrumentar“ în toate entităţile publice;
– să ofere asigurări rezonabile că obiectivele entităţii vor fi atinse;
– costurile aplicării sistemului de control intern să fie inferioare beneficiilor rezultate din acesta;
– să fie guvernat de regulile minimale de management cuprinse în standardele de control intern/managerial.

MAI MULTE AICI!